Trip Loei

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หน้าที่ของนักบัญชี

นักบัญชีมีหน้าที่ทำอะไร
นักบัญชีมีหน้าที่เฉพาะด้าน  คือ
   1. การบัญชีทั่วไป  (Genneral Accounting)  ได้แก่  การ จดบันทึกรายการ การเตรียมรายงานการเงินและรายการอื่นๆ ที่จะให้ประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ เจ้าหนี้ เจ้าของ และองค์การรัฐบาล นักบัญชีจะเป็นผู้ควบคุมการลงบัญชีและจัดทำรายงาน
   2. การบัญชีต้นทุน  (Cost Accounting)  ได้แก่  การกำหนดและการควบคุมต้นทุนของสินค้าและบริการที่ผลิต  ผู้ ทำบัญชีต้นทุนจะต้องสามารถรวบรวมและชี้แจงต้นทุนสินค้าและบริการที่เกิดขึ้น จริงเพื่อประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการควบคุมและวางแผนต่อไป
   3. การบัญชีการเงิน  (Financial Accounting)  ได้แก่  การบันทึกรายการของธุรกิจในรอบระยะเวลาหนึ่งและสรุปผลในรูปรายงานการเงิน
   4. การบัญชีงบประมาณ  (Budgetary Accounting)  ได้แก่  การวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานการผลิตและการเงินไว้ล่วงหน้า
   5. การบัญชีจัดการ  (Management Accounting)  ได้แก่  การบัญชีที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในอดีตและที่ประมาณขึ้น
   6. การบัญชีภาษี  (Tax Accounting)  นักบัญชีต้องมีความรู้ในด้านการคำนวณภาษี การเตรียม ภงด. และกฎหมายภาษี
   7. การวางระบบบัญชี  (Accounting System)
   8. การสอบบัญชี  (Auditing)
   9. การบัญชีกิจการมิได้มุ่งหวังกำไร  (Not-for-profit accounting) การบัญชีของกิจการประเภทนี้จะปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายและข้อปฏิบัติของสถาบัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น