Trip Loei

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เรียนบัญชีดีอย่างไร?


เรียนบัญชี...ดีอย่างไร
          เป็นที่ทราบกันดีกว่านักบัญชีเป็นอาชีพหนึ่งที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในวงการธุรกิจปัจจุบัน เพราะบัญชีคือหัวใจสำคัญของธุรกิจในการจัดการข้อมูลทางการเงินให้เป็นหมวดหมู่ กระชับรัดกุม ง่ายต่อการนำไปใช้ บัณฑิตทางด้านวิชาการบัญชีจึงเป็นที่ต้องการของทุกองค์กร โดยเฉพาะหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในการสร้างบัณฑิตให้เป็นนักบัญชีที่มี

ความรอบรู้และเพียบพร้อมด้วยจริยธรรมในวิชาชีพ ด้วยหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ รู้จักประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานบัญชีได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานบัญชีมากขึ้น
นักบัญชีเรียนอะไร
          การจัดการเรียนการสอนของคณะบัญชีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เป็นผู้สอนและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาตามความถนัดใน 5 แนวทาง คือ
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เน้นการสอนเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี และการตรวจสอบระบบบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์
 • การบัญชีภาษีอากร ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร การฝึกงานด้านภาษี
 • การสอบบัญชี ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน
 • การบัญชีการเงิน ศึกษาเกี่ยวกับการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การบัญชีเฉพาะกิจการ และการสัมมนาทางการเงินเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำงบการเงิน
 • การบัญชีบริหาร ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารและการสัมมนาการบัญชีบริหาร เพื่อให้เกิดความชำนาญในการคำนวณต้นทุนกำไร และนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการองค์กร
          นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชี อาทิ การตรวจสอบบัญชี การทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะก่อสำเร็จการศึกษาและเป็นบัญชีบัณฑิตที่มีคุณภาพ
โอกาสในการประกอบอาชีพ Career Opportunities
 • นักบัญชี Accountant
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี Financial Controller
 • ผู้ตรวจสอบภายใน Internal Auditor
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี Tax Auditor (TA)
 • ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต Certified Internal Auditor (CIA)
 • ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ Certified Information System Auditor (CISA)
 • ผู้ตรวจสอบด้านบริการการเงินรับอนุญาต Certified Financial Services Auditor (CFSA)
 • นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี Accounting Information System Analyst
 • นักออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี Accounting Information System Designer
 • ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี Accounting Information System Consultant
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี Accounting Advisor
 • ที่ปรึกษาด้านการเงิน Financial Advisor
 • ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร Tax Consultant
 • คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น