Trip Loei

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทำอย่างไร

 
                                          วุฒิการศึกษา
                                          วิชาและขอบเขตวิชาที่ทดสอบ 
                                          วิธีการยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบ
                                          การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                                เมื่อเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้ว มีสิทธิและหน้าที่อย่างไร

                                          สิทธิของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
                                          หน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
                                               การยื่นแบบ บภ. 07/08
                                               การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
                                               การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความฯ
                                               การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
                                               การรักษาจรรยาบรรณ
                                               การอบรม 9 ชั่วโมงต่อปี
                                               การต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น